VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELMS Service s.r.o., IČ: 247 65 279, se sídlem Praha 20 - Horní Počernice, Ve žlíbku 1800/77, PSČ 193 00, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 172484, (dále jen "Provozovatel")

I. Základní ustanovení

 • 1.1 Tyto VOP upravují vztahy při poskytování Služeb a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 • 1.2 Odesláním Objednávky z Elektronického objednávkového formuláře na poskytnutí Služby, potvrzuje Zákazník, že je s těmito VOP srozuměn, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 • 1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na Webové stránce Provozovatele www.elmsservice.cz.
 • 1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP se použijí prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
 • 1.5 Provozovatel a Zákazník akceptují, že jejich závazkový vztah se bude řídit režimem Obchodního zákoníku.
 • 1.6 Definice základních pojmů:
  • Akceptace – elektronické přijetí Objednávky Zákazníka Provozovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje Provozovatele, prohlášení Provozovatele o jeho schopnosti Službu Zákazníkovi poskytnout.
  • Ceník – ceník Služeb vydávaný Provozovatelem a dostupný na Webové stránce Provozovatele. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy.
  • Elektronický objednávkový formulář též jen Objednávkový formulář – prostředek k vytvoření objednávky Zákazníkem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na Webové stránce.
  • Čtvrtletí – kalendářní čtvrtletí běžného roku.
  • Faktura – daňový doklad – vyúčtování o výši peněžních prostředků stržených z Kreditu v Peněžence.
  • Kredit - souhrn peněžních prostředků Zákazníka v rámci služby Peněženka, které poskytnul Provozovateli, a to za účelem úhrady Služeb poskytovaných Provozovatelem Zákazníkovi podle této Smlouvy. Vedení Kreditu Uživatele Provozovatelem nepodléhá žádné poplatkové povinnosti s výjimkou úhrady manipulačních poplatků ve zvláštních případech, jak je vymezeno níže. Zůstatek kreditu znamená souhrn peněžních prostředků Zákazníka na Účtu zákazníka, které jsou určené pro potřeby úhrad za Služby v systému Peněženka. Disponibilní kredit se určí jako rozdíl mezi Zůstatkem Kreditu a výší Kreditu, který bude stržen za Služby poskytnuté v posledním uplynulém Zúčtovacím období.
  • Obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • Objednávka – objednávka provedená Zákazníkem pomocí Objednávkového formuláře.
  • Oznámení – sdělení Provozovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu, zavedení nového platného ceníku apod. O obsahu oznámení informuje Provozovatel Zákazníka obvykle formou elektronické zprávy emailem.
  • Peněženka – platební systém Provozovatele, jehož prostřednictvím Zákazník platí za Služby. Peněženka se dělí na Účet Zákazníka a Účet Provozovatele.
  • Provozovatel – společnost ELMS Service s.r.o., IČ 247 65 279, se sídlem Praha 20 - Horní Počernice, Ve žlíbku 1800/77, PSČ 193 00, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 172484.
  • Sklad – skladovací prostor Provozovatele, kde Provozovatel ukládá, přechovává a opatruje Zboží Zákazníka.
  • Služba nebo Služby – pod pojem Služby jsou zahrnuty veškeré právní i faktické úkony Provozovatele, které činí na Objednávku, resp. pokyn nebo příkaz Zákazníka, a mezi které patří zejména převzetí Zboží, jeho uložení a opatrování a následné zprostředkování jeho přepravy ze Skladu na místo, které Zákazník určí.
  • Služby navíc – veškeré služby a úkony vykonané Provozovatelem nad rámec těch ve Smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou Zákazníkem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Služby navíc je Provozovatel povinen provést až na výslovný samostatný pokyn Zákazníka a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke Smlouvě a Zákazník je povinen za služby navíc zaplatit Provozovateli úplatu dohodnutou v dodatku ke Smlouvě.
  • Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje Provozovatel a na druhé Zákazník. S ohledem na povahu plnění se může jednat o smlouvu o skladování, smlouvu zasílatelskou, smlouvu nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavírané v režimu Obchodního zákoníku, v níž Provozovatel vystupuje obvykle jako skladovatel a zasílatel a na druhé straně Zákazník obvykle jako ukladatel a příkazce, přičemž obsahem smlouvy je zejména závazek Provozovatele Zákazníkovi poskytnout Službu a jednak závazek Zákazníka za Službu zaplatit odměnu. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na Smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je Objednávka, Akceptace, přílohy, Ceník, VOP, atd. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že Smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva). V případě, že by Smlouva nepodléhala režimu Obchodního zákoníku, Smluvní strany sjednávají ve smyslu § 262 odst. 1 pro vztahy mezi Smluvními stranami režim Obchodního zákoníku s výjimkou.
  • Smluvní strany – strany Smlouvy, tedy na jedné straně Provozovatel a na druhé straně Zákazník.
  • Účet Zákazníka – bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno v Akceptaci, na který Zákazník posílá peněžní prostředky.
  • Účet Provozovatele – bankovní účet, na který Zákazník platí za Služby prostřednictvím Peněženky.
  • VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.
  • Webová stránka – webová stránka Provozovatele s adresou http://www.elmsservice.cz/.
  • Zákazník – podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dále všechny osoby zmocněné za něj jednat. Zákazník souhlasem s těmito VOP výslovně prohlašuje, že není spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonů o ochraně spotřebitele a vyjadřuje vůli řídit se Smlouvou, těmito VOP, obchodním zákoníkem a akceptovat působnost českého práva a příslušnost českých soudů, jek je upraveno v těchto VOP.
  • Zákon – zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
  • Zasílatelský příkaz též jen Příkaz - elektronický příkaz odeslaný Zákazníkem Provozovateli, aby obstaral přepravu Zboží. V Příkazu k přepravě musí Zákazník stanovit jaké Zboží má být přepraveno, v jakém množství a kam má být přepraveno, jinak bude Příkaz neplatný a Zboží nebude expedováno. Příkaz k přepravě bude doručen Provozovateli elektronicky automatizovaným systémem, emailem, nebo jinak, ale vždy tak, aby byla zachována písemná forma.
  • Zboží – věc nebo věci Zákazníka, které mají být skladovány ve Skladu a jejichž přeprava má být Provozovatelem pro Zákazníka obstarána.
  • Zúčtovací období – zúčtovacím obdobím se myslí jeden týden počítaný vždy od pondělí do neděle.

II. Uzavření, trvání a zánik Smlouvy

2.1 Postup při uzavírání Smlouvy

 • 2.1.1 Službu Zákazník objedná prostřednictvím Objednávkového formuláře na webové stránce Provozovatele. Vyplnění Objednávkového formuláře, odsouhlasení VOP a Ceníku, a odeslání Provozovateli se považuje za nabídku k uzavření Smlouvy danou Zákazníkem.
 • 2.1.2 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou Službu, Zboží, cenu, osobu Zákazníka, jakož i způsob platby a je pro Smluvní strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v Objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na Webové stránce a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito VOP seznámil.
 • 2.1.3 Návrh Smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.
 • 2.1.4 Po obdržení Objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi Akceptaci, a to e-mailem. Akceptaci Objednávky Provozovatel odešle Zákazníkovi zpravidla následující pracovní den po dni doručení Objednávky.
 • 2.1.5 V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Provozovatel splnit, zašle Zákazníkovi pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Zákazníka.
 • 2.1.6 V případě, že v Objednávce požaduje Zákazník nestandardní služby nebo Služby navíc, může si Provozovatel vyžádat před Akceptací 7 pracovních dnů na posouzení.
 • 2.1.7 Smlouva je mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena po splnění těchto podmínek:
  • doručení Objednávky Zákazníka Provozovateli,
  • Akceptací Provozovatele.
 • 2.1.8 Pozměněná nabídka dle odst. 2.1.5 se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Zákazníka.
 • 2.1.9 Do 5 pracovních dní od uzavření Smlouvy je Zákazník povinen dobít Kredit alespoň do výše ceny za skladování Zboží do konce čtvrtletí, ve kterém byla Smlouva uzavřena. Až do splnění této povinnosti nebude Provozovatel Zákazníkovi poskytovat žádné Služby. Marným uplynutím této lhůty se Smlouva ruší od počátku.
 • 2.1.10 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, se Provozovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi Služby a Zákazník je povinen platit Provozovateli úplatu za Služby.
 • 2.1.11 Provozovatel je oprávněn požadovat od Zákazníka originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než jeden měsíc, pokud je Zákazník zapsán v obchodním rejstříku, nebo originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku ne staršího než jeden měsíc v případě fyzické osoby – podnikatele, který není zapsaný v obchodním rejstříku. Provozovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii listin dle předchozí věty pro účely jejich založení.

2.2 Trvání Smlouvy

 • 2.2.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 • 2.2.2 Změny Smlouvy sjednávají Zákazník s Provozovatelem způsobem uvedeným v čl. 2.1.1 a násl., není-li stanoveno jinak.

2.3 Zánik Smlouvy

 • 2.3.1 Smlouva zaniká dohodou Smluvních stran, nebo výpovědí.
 • 2.3.2 Zákazník může Smlouvu vypovědět kdykoli. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena na adresu sídla Provozovatele. Výpovědní lhůta v případě výpovědi dané Zákazníkem trvá 1 kalendářní měsíc dní a běží od začátku Zúčtovacího období následujícího po Zúčtovacím období, ve kterém byla výpověď doručena Provozovateli.
 • 2.3.3 Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět v případě dle odst. 4.2.13. Výpovědní lhůta v případě výpovědi dané Provozovatelem činí 15 dní.
 • 2.3.4 Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět dále v případě vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností z této Smlouvy. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 15 dní.
 • 2.3.5 Provozovatel má právo Smlouvu rovněž vypovědět kdykoliv. Výpovědní lhůta v případě výpovědi dané Provozovatelem trvá 60 dní a běží od začátku Zúčtovacího období následujícího po Zúčtovacím období, ve kterém byla výpověď doručena Zákazníkovi.
 • 2.3.6 Zákazník je povinen vyzvednout veškeré své Zboží ze Skladu do 5 pracovních dnů od konce výpovědní lhůty předchozích odstavců. V případě, že Zákazník tuto povinnost nesplní, bude Provozovatelem vyzván emailem, aby zboží ze skladu vyzvedl, a bude mu poskytnuta náhradní lhůta 5 pracovních dní. Pokud dojde k marnému uplynutí náhradní lhůty, je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny za skladování nevyzvednutého Zboží na jedno čtvrtletí, která je splatná do 5 pracovních dní od doručení emailové výzvy k jejímu uhrazení, a zároveň má Provozovatel právo prodat Zboží vhodným způsobem na účet Zákazníka. Od výtěžku z prodeje si Provozovatel odečte celou výši své pohledávky včetně smluvní pokuty a zbytek výtěžku vydá Zákazníkovi.

III. Služby

3.1 Skladování

 • 3.1.1 Zákazník v Objednávkovém formuláři určí velikost plochy Skladu v m2, na které hodlá uskladňovat Zboží, a to s platností do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla uzavřena Smlouva. Minimální plocha, kterou lze objednat pro skladování Zboží je 1,5m2.
 • 3.1.2 Ve lhůtě pěti pracovních dnů od začátku čtvrtletí může Zákazník změnit velikost plochy Skladu, na které hodlá uskladňovat Zboží. Pokud Zákazník v této lhůtě plochu nezmění, zůstává skladovací plocha stejná, jako v minulém čtvrtletí.
 • 3.1.3 Velikost skladovací plochy lze během čtvrtletí navýšit pouze po předchozí dohodě Smluvních stran. Zmenšit skladovací plochu během čtvrtletí nelze.
 • 3.1.4 Naskladnění Zboží oznámí Zákazník Provozovateli nejméně 2 pracovní dny před dnem, kdy hodlá uložit Zboží ve Skladu. V oznámení uvede veškeré informace o Zboží podle 5.1.2 VOP.
 • 3.1.5 Vyskladnění Zboží ze Skladu objedná Zákazník u Provozovatele nejméně 2 pracovní dny před dnem, kdy hodlá Zboží ze Skladu vyzvednout. Zasílání Zboží dle odst. 3.2 VOP se nepovažuje za výdej Zboží podle tohoto odstavce.
 • 3.1.6 Naskladnění a Vyskladnění Zboží je zpoplatněno podle Ceníku.
 • 3.1.7 Naskladnění a vyskladnění Zboží, které zahrnuje operace s paletami nebo pohyby většího objemu zboží, je zpoplatněno zvlášť dle Ceníku.
 • 3.1.8 Provozovatel převezme Zboží Zákazníka, uloží ho ve Skladu a bude ho opatrovat.
 • 3.1.9 Provozovatel zašle Zákazníkovi potvrzení o převzetí Zboží ke skladování, a to nejdéle následující pracovní den po jeho převzetí. V potvrzení bude určen druh Zboží, množství daného druhu Zboží a zaplněná plocha ve Skladu.
 • 3.1.10 Na písemnou žádost Zákazníka vydá Provozovatel skladištní list dle §528 odst. 2 a násl. Obchodního zákoníku.
 • 3.1.11 Zákazník je povinen Provozovateli platit skladné, jehož výše je stanovena v Ceníku.
 • 3.1.12 Provozovatel není vázán pokyny a příkazy Zákazníka týkající se rozmístění Zboží ve Skladu. Provozovatel je však povinen zboží uskladnit co nejefektivněji s ohledem na možnost dispozice se Zbožím a náhradu škody. Zboží ve Skladu lze skladovat maximálně do výše 1,5 m od země.
 • 3.1.13 Inventuru Zboží provede Provozovatel na základě požadavku Zákazníka. Inventura Zboží je zpoplatněna a výši úplaty stanoví Ceník.
 • 3.1.14 Zákazník může navštívit Sklad a prohlédnout uskladněné Zboží po předchozím objednání emailem. Termín návštěvy prohlídky Zboží určí Provozovatel. Provozovatel vyčlení odpovídající počet pracovníků Skladu, kteří budou Zákazníka doprovázet, Zboží mu ukážou a budou mu při prohlídce i jinak nápomocni. Zákazník se nesmí ve Skladu pohybovat jinak než v doprovodu jemu přiřazeného pracovníka Skladu. Zákazník je povinen dodržovat bezpečnostní a požární pravidla Skladu a dále pokyny jemu přiděleného pracovníka Skladu. Po celou dobu přítomnosti ve Skladu je Zákazník povinen používat ochranné pomůcky. Návštěva Skladu a prohlídka Zboží Zákazníkem je zpoplatněna dle Ceníku.
 • 3.1.15 Práva a povinnosti týkající se skladování Zboží ve Skladu neupravená Smlouvou se řídí ustanoveními upravujícími smlouvu o skladování v §527 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3.2 Zasílání

 • 3.2.1 Na základě Příkazu k přepravě obstará Provozovatel přepravu Zboží ze Skladu na místo určené Zákazníkem.
 • 3.2.2 Zákazník je povinen v Příkazu k přepravě stanovit jaké Zboží má být přepraveno, v jakém množství, dále adresu místa dodání. Neobsahuje-li Příkaz tyto informace, je neplatný a Zboží nebude expedováno.
 • 3.2.3 Příkazy k přepravě, které budou Provozovateli doručeny v pracovní den do 12:00, budou vybaveny a zboží expedováno týž pracovní den. Ostatní Příkazy budou vybaveny a Zboží expedováno nejbližší následující pracovní den.
 • 3.2.4 Příkaz k přepravě lze stornovat nejpozději do 14:00 v případě Příkazu k přepravě doručeného podle odst. 3.2.3 věta první. U ostatních Příkazů k přepravě lze Příkaz k přepravě stornovat nejpozději do 08:00 hodin nejblíže následujícího pracovního dne.
 • 3.2.5 Zákazník je povinen Provozovateli za obstarání přepravy Zboží a další Služby zaplatit úplatu, a to ve výši určené Ceníkem. Za účelem stanovení ceny přepravy Zboží je Provozovatel oprávněn Zboží zvážit. Rozhodující je hmotnost brutto.
 • 3.2.6 Pokud Provozovatel zjistí odchylku mezi jím zjištěnou hmotností a hmotností udanou Zákazníkem, která bude větší než 10% hmotnosti udané Zákazníkem, informuje o tom Zákazníka bez zbytečného odkladu a pozastaví zasílání Zboží až do doby vyjasnění odchylky. Při odchylce menší než 10% hmotnosti udané Zákazníkem platí pro stanovení ceny hmotnost zjištěná Provozovatelem.
 • 3.2.7 Výběr přepravce, který přepravu Zboží uskuteční, i druhu dopravy je na vůli a uvážení Provozovatele, který volbu provede tak, aby byly nejlépe zachovány zájmy Zákazníka. Provozovatel má právo přepravu Zboží uskutečnit i sám. Na žádost Zákazníka sdělí jméno přepravce, s nímž uzavřel smlouvu o přepravě.
 • 3.2.8 Pojištění Zboží při přepravě obstarává Provozovatel pouze na příkaz Zákazníka. Pouhý údaj hodnoty zásilky se nepokládá za příkaz k pojištění. Nastal-li pojistný případ, splní zasílatel své povinnosti tím, že postoupí příkazci na jeho přání své nároky vůči pojišťovně. Tím není dotčeno vlastní rozhodnutí zasílatele o pojištění jeho odpovědnosti.
 • 3.2.9 Při nebezpečí z prodlení postupuje v zájmu ochrany zásilky i bez pokynu příkazce tak, aby byly co nejlépe chráněny zájmy příkazce podle informací zasílateli známých.
 • 3.2.10 Provozovatel se řídí pokyny příkazce ohledně celního odbavení. V případě, kdy není možné provést celní odbavení podle pokynů Zákazníka, je Provozovatel povinen o tom Zákazníka bez prodlení informovat. V takovém případě Provozovatel neodpovídá za prodlení.
 • 3.2.11 Jestliže adresát odmítne Zboží přijmout, zajistí Provozovatel dopravu Zboží zpět do Skladu. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit Provozovateli příslušnou odměnu za zpětnou dopravu Zboží, a to dle Ceníku.

IV. Ceny, Peněženka a platební podmínky

4.1 Ceny

 • 4.1.1 Ceny za Služby jsou stanoveny v Ceníku vydaném Provozovatelem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ceník je k nalezení na Webové stránce.
 • 4.1.2 Provozovateli kromě úplaty určené ceníkem náleží nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které Provozovatel vynaložil za účelem splnění svých závazků a nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.
 • 4.1.3 V případě, že Zákazník stornuje Objednávku nebo Příkaz k přepravě, náleží Provozovateli odměna dle Ceníku.
 • 4.1.4 Zákazník je povinen uhradit Provozovateli pohledávky za dopravné, cla, daně a jiné poplatky, zaplacené Provozovatelem, zejména jako oprávněným k dispozici, nebo jako držitelem cizího Zboží, pokud za ně Provozovatel neodpovídá.
 • 4.1.5 Provozovatel si vyhrazuje právo Ceník měnit. Změna Ceníku bude Zákazníkovi emailem ohlášena předem s uvedením data, ke kterému bude změna Ceníku účinná. Zákazníkovi bude poskytnuta lhůta jednoho Zúčtovacího období, ve které může změnu Ceníku přijmout, nebo odmítnout a zároveň Smlouvu vypovědět. V případě, že Zákazník změnu odmítne a smlouvu vypoví, platí pro Zákazníka Ceník před změnou až do konce výpovědní lhůty. Pokud Zákazník opomene změnu Ceníku přijmout, nebo odmítnout a Smlouvu vypovědět, platí, že se změnou souhlasí.
 • 4.1.6 Dosáhne-li index růstu cen ve srovnání se stavem ke dni uzavření smlouvy 5 %, je Provozovatel oprávněn jednostranně zvýšit ceny v Ceníku o 5% počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, kdy byl zveřejněn nárůst indexu a Zákazník s takovým postupem souhlasí a zavazuje se, že bude platit ceny podle upraveného Ceníku.
 • 4.1.7 Přehledové katalogy a ceníky nevydávané Provozovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů jsou informativní, ze strany Provozovatele nezávazné a Zákazníkem nevymahatelné. Provozovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

4.2 Peněženka a platební podmínky

 • 4.2.1 Peněženka je platební systém Provozovatele, jehož prostřednictvím Zákazník platí za Služby.
 • 4.2.2 Peněženka se skládá ze dvou účtů, a to z Účtu zákazníka a Účtu provozovatele, oba vedené u Fio Banky, a.s., IČ 618 58 374, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 pod samostatnými čísly účtů.
 • 4.2.3 Peněženka se nachází na Webové stránce a má k ní přístup pouze Zákazník a Provozovatel.
 • 4.2.4 Peněženka poskytuje přehled o Zůstatku kreditu, o celkové ceně za Služby, které byly Provozovatelem Zákazníkovi poskytnuty v aktuálním Zúčtovacím období a dále o Disponibilním kreditu.
 • 4.2.5 Dobitím kreditu se rozumí připsání peněžních prostředků na Účet Zákazníka. Kredit lze dobít ve výši libovolné peněžní částky v české měně v rozmezí definovaném v rozhraní služby Peněženka a to i opakovaně. Maximální možná výše Kreditu jednoho Zákazníka činí 1.000.000,- Kč včetně DPH.
 • 4.2.6 Platba za Služby poskytnuté za poslední uplynulé Zúčtovací období probíhá vždy v pondělí následující po posledním uplynulém Zúčtovacím období.
 • 4.2.7 Platba probíhá tak, že ze Zůstatku kreditu je stržena částka odpovídající ceně za Služby poskytnuté v posledním uplynulém Zúčtovacím období. Takto stržená částka bude převedena z Účtu zákazníka na Účet provozovatele.
 • 4.2.8 Za den zdanitelného plnění se považuje den připsání peněžních prostředků na Účet Provozovatele.
 • 4.2.9 Faktura je Provozovatelem Zákazníkovi vystavována vždy do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly poskytnuty Služby, které jsou fakturovány. Faktura bude vytvořena a distribuována v elektronické podobě (např. PDF).
 • 4.2.10 Vrácení Kreditu provede Provozovatel na písemnou žádost Zákazníka, a to na bankovní účet uvedený Zákazníkem v žádosti, a za poplatek ve výši 10% z prostředků požadovaných k vrácení, minimálně však 500,- Kč.
 • 4.2.11 V případě, že na Účtu zákazníka není dostatek Kreditu k uhrazení ceny za skladování Zboží do konce aktuálního čtvrtletí, odešle Provozovatel Zákazníkovi upomínku a Zákazník je povinen Kredit navýšit do 5 pracovních dnů.
 • 4.2.12 Pokud Zákazník nedobije Kredit podle odst. 4.2.11 VOP, přestane Provozovatel poskytovat Služby s výjimkou skladování Zboží a poskytne Zákazníkovi náhradní lhůtu 5 pracovních pro dobití Kreditu.
 • 4.2.13 V případě marného uplynutí lhůty podle odst. 4.2.12 VOP má Provozovatel právo Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta běží podle odst. 2.3.3 VOP.

V. Práva a Povinnosti stran

5.1 Povinnosti Zákazníka – technické požadavky

 • 5.1.1 Jestliže bezprostředně hrozí podstatná škoda na Zboží je Zákazník na vyzvání Provozovatele povinen předat další pokyny. V opačném případě má zasílatel právo zásilku prodat ve smyslu odst. 5.2.6 VOP.
 • 5.1.2 Zákazník je povinen sdělit Provozovateli veškeré informace o Zboží, jeho povaze a ceně, jakož i o jiných skutečnostech jako např. o jeho hmotnosti, druhu, zda podléhá rychlé zkáze, počtu kusů, rozměry a hmotnost jednotlivých kusů, značky, způsob balení a označení, zda jde o nebezpečné Zboží ve smyslu dohody ADR, RID apod. Pokud je při skladování a přepravě Zboží nutné dodržovat zvláštní postupy či zásady, je Zákazník povinen o tom Provozovatele informovat.
 • 5.1.3 Zákazník je povinen včas Provozovatele upozornit na povinnosti požadované zákonem, které jsou spojené se skladováním a přepravou Zboží.

5.2 Práva a povinnosti Provozovatele

 • 5.2.1 Provozovatel je povinen řádně pečovat o Zboží.
 • 5.2.2 Provozovatel je povinen upozornit Zákazníka na zjevnou nesprávnost jeho pokynů, jakmile se o takové nesprávnosti dozví. V případě, že Zákazník trvá na svých pokynech, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za škodu nebo prodlení, které vznikne z takových pokynů.
 • 5.2.3 Provozovatel je oprávněn odmítnou uskladnit Zboží, které je nebezpečné, jehož držení či přechovávání je zakázáno právními předpisy, má poškozený obal, je jinak vadné, nebo pokud je riziko, že Zboží způsobí Provozovateli nebo třetí osobě škodu.
 • 5.2.4 Provozovatel je povinen podat Zákazníkovi zprávu o hrozící nebo vzniklé škodě na Zboží, jakmile se o ní dozví.
 • 5.2.5 Při nebezpečí z prodlení je Provozovatel oprávněn postupovat v zájmu ochrany Zboží i bez pokynu Zákazníka tak, aby byly zájmy Zákazníka chráněny, které jsou Provozovateli známy podle aktuálních informací.
 • 5.2.6 Hrozí-li bezprostředně podstatná škoda a není-li čas vyžádat si pokyny od Zákazníka, nebo pokud Zákazník s takovými pokyny prodlévá a neučiní sám potřebná opatření, je Provozovatel oprávněn Zboží vhodným způsobem prodat na účet Zákazníka.
 • 5.2.7 Provozovatel nepřezkoumává obsah skladovaného nebo přepravovaného Zboží. Odpovědnost vyplývající z právních předpisů omezeného nebo zakázaného držení, přechovávání, přepravování Zboží nebo jiného nakládání s ním nese v plné míře Zákazník.
 • 5.2.8 Provozovatel není povinen přezkoumávat údaje poskytnuté Zákazníkem.
 • 5.2.9 S výjimkou zvláštního písemného ujednání, učiněného před započetím přepravy, neodpovídá Provozovatel za lhůty nakládky a vykládky, stejně jako za určité pořadí při odeslání Zboží stejným způsobem dopravy.
 • 5.2.10 K zajištění svých nároků vůči Zákazníkovi má Provozovatel ve shodě s §535 a §608 Obchodního zákoníku zástavní právo ke Zboží, dokud má Zboží u sebe nebo u někoho, kdo ho má u sebe jeho jménem, anebo dokud má Provozovatel listiny, které jej opravňují, aby se Zbožím nakládal.
 • 5.2.11 Provozovatel je oprávněn na žádost předchozích zasílatelů uplatňovat všechna oprávnění, která jim přísluší zejména z jejich zástavního práva, aby tak mohl uspokojit jejich nároky, pokud smluvená odměna (úplata) nezahrnuje všechny nutné a užitečné náklady.

VI. Pojištění a Odpovědnost

6.1 Pojištění

 • 6.1.1 Provozovatel pojistí Zboží pouze v případě, že Zákazník pojištění objedná, a to do výše, kterou Zákazník určí.
 • 6.1.2 V případě vzniku škodní události na pojištěném Zboží, splní Provozovatel své povinnosti tím, že postoupí Zákazníkovi své nároky vůči pojišťovně.
 • 6.1.3 Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na Zboží, jejíž výše přesáhla pojistné plnění, a to ani v části, o kterou škoda pojistné plnění převyšuje. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na Zboží ani v případě, že pojišťovna odmítne uhradit vzniklou škodu v důsledku vady na Zboží, vadného nebo poškozeného obalu, nebo z jiných příčin, majících základ v povaze Zboží.

6.2 Odpovědnost

 • 6.2.1 Provozovatel odpovídá za škodu na Zboží od jeho převzetí ke skladování až do jeho doručení na místo určené Zákazníkem, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.
 • 6.2.2 Použije-li Provozovatel k obstarání přepravy Zboží dalšího zasílatele, odpovídá přitom, jakoby přepravu zajišťoval sám.
 • 6.2.3 V případě výpovědi dané Provozovatelem ve shodě s odst. 2.3.3 VOP, nebo Zákazníkem ve shodě s odst. 2.3.2 VOP, odpovídá Provozovatel za škodu na Zboží do dne uběhnutí lhůty pro jeho vyzvednutí ze Skladu Zákazníkem podle 2.3.4 VOP.
 • 6.2.4 V případě, že Zákazník bude v prodlení s vyzvednutím Zboží, přechází na něj riziko jakékoli škody, včetně odpovědnosti za náhodu, kromě škody způsobené úmyslně Provozovatelem.
 • 6.2.5 Zákazník je odpovědný za škodu, která vznikne Provozovateli porušením povinností zákazníka dle odst. 5.1.1 a 5.1.2 VOP.
 • 6.2.6 Provozovatel ani Zákazník neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.
 • 6.2.7 Vyšší moc: Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny zejména:
  • válečný stav;
  • zákonná omezení, stávky, sabotáže;
  • živelná pohroma;
  • další skutečnosti, které Smluvní strany nebyly schopny důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání splnění povinnosti vzniklých ze Smlouvy.
 • 6.2.8 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená Smluvní strana povinna informovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená Smluvní strana povinna ihned informovat druhou Smluvní stranu o rozsahu vzniklé nebo hrozící škody a o tom, zda je Smluvní strana i nadále schopna plnit své povinnosti dle této Smlouvy, případně v jakém rozsahu.
 • 6.2.9 Provozovatel prohlašuje, že v době vzniku závazkového vztahu založeného Smlouvou předpokládá, že porušením svých povinností ze Smlouvy může způsobit škodu Zákazníkovi maximálně ve výši SDR 20.000. Zákazník s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
 • 6.2.10 Povinnost Provozovatele nahradit škodu ze Smlouvy je omezena:
  • ve všech případech částkou odpovídající SDR 20.000 na škodní událost nebo více škodných událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody, nebo
  • v případě ztráty, zničení nebo poškození Zboží při poskytování Služby částkou odpovídající SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti ztracené, zničené nebo poškozené zásilky;
  • v případě škody vzniklé z opožděného dodání částkou odpovídající výši odměny (úplaty) dle bodu 3.2.5 VOP, s výjimkou dle 5.2.9 VOP.
 • 6.2.11 Provozovatel se nemůže dovolat omezené odpovědnosti dle odst. 6.2.9 a 6.2.10 v případě, že škodu způsobí úmyslně nebo vědomě.
 • 6.2.12 Pokud není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:
  • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání, jehož skutková podstata zakládá úmyslný trestný čin, jiného podvodného jednání nebo úmyslu odpovědné Smluvní strany;
  • nepřímé škody.

VII. Všeobecná ustanovení

 • 7.1 Místem plnění je místo provozovny zasílatele, na kterou byla adresována Objednávka, resp. udělen Příkaz k přepravě.
 • 7.2 U práv požadovat vydání skladovaného Zboží počíná promlčecí doba běžet ode dne zániku Smlouvy.
 • 7.3 Práva vzniklá ze škody na dopravovaném Zboží a z opožděného doručení Zboží vůči Provozovateli a vůči dopravci se promlčují uplynutím jednoho roku. U práv vzniklých z celkového zničení nebo ztráty Zboží běží promlčecí doba ode dne, kdy mělo být Zboží doručeno příjemci, u ostatních práv ode dne, kdy bylo Zboží doručeno. Pro škodu způsobenou vědomě platí promlčecí lhůta čtyři roky. Nároky vůči dopravci se promlčují dle předpisů platných pro přepravní smlouvu.

VIII. Ochrana osobních údajů

 • 8.1 Při Objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení Objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení Objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Údaje jsou k dispozici pouze Provozovateli, nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou situace související s poskytnutím Služby Zákazníkovi a plněním zákonných povinností Provozovatele. Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje, byly využity Provozovatelem za účelem nabízení svých produktů.
 • 8.2 Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě s výjimkami dle odst. 8.1.
 • 8.3 Po vyřízení Objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním účelům a účelům, u nichž to vyžaduje zákon.
 • 8.4 Závazným potvrzením Objednávky souhlasí Zákazník s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.
 • 8.5 Zákazník a Provozovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

IX. Doručování, bezhotovostní platby

 • 9.1 Oznámení týkající se vztahů Provozovatele a Zákazníka, zejména týkající se trvání a zániku smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V takovém případě se oznámení a jiné písemnosti považují za doručené dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou.
 • 9.2 Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 8:00–17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel.
 • 9.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve Smlouvě nebo VOP, tj. zejména na Účet Zákazníka a účet specifikovaný Zákazníkem v Objednávce. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl. 9.1.

X. Závěrečná ustanovení

 • 10.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele.
 • 10.2 Provozovatel je oprávněn změnit VOP. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých webových stránkách, popř. zašle novou verzi Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Pro odsouhlasení resp. odmítnutí změny VOP platí odst. 4.1.5 VOP obdobně.
 • 10.3 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Zákazník a Provozovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.
 • 10.4 Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem a jazykem smlouvy je český jazyk.
 • 10.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž sjednávají výlučnou příslušnost českého práva a výlučnou příslušnost českých soudů.
 • 10.6 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.
 • 10.7 Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.
 • 10.8 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.10.2013.